วิสัยทัศน์ของเรา

สร้างคุณค่าชีวิตที่ดีร่วมกัน

วิสัยทัศน์ของเรา คือ เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจขายตรงที่ช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับชีวิต โดยการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

พันธกิจของเรา

วัตถุประสงค์อันเป็นหนึ่งเดียวของเรา คือ การมีชีวิตทีดีร่วมกันโดยสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

เรามุ่งเน้นสร้างคนและเราเชื่อว่าเราสามารถสร้างคนในทุกก้าวย่างของชีวิตเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่า

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทางด้านนวัตกรรมซึ่งจะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเติมเต็มชีวิตของพวกเขา

การให้การอบรมและแชร์ความรู้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ช่วยสนับสนุนและแนะแนวทางให้กับผู้คน โดยการให้สื่อที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการสร้างธุรกิจและสร้างอนาคนทางการเงินที่มั่นคง

ค่านิยมของเรา

ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นจิตวิญญาณของเอลเคนที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมและนำพาเราให้สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในหลายๆ ด้าน

คุณภาพ

บุคคลากร ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐานของเอลเคน

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณลักษณะเด่นของเรา

ความเคารพ

เราเคารพในความหลากหลายและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ของทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ความกระตือรือล้น

เราสนับสนุนการมีทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยสรรค์สร้างสิ่งที่โดดเด่น เรากระตือรืนล้นที่จะพัฒนาและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

เราสร้างความใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปในทุกช่วงชีวิต เอลเคนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จ